loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

هشدار!

زمان پاسخگویی به این پرسشنامه منقضی شده است.

ارائه انتقاد وپیشنهاد در ارتباط با نرم افزار آسایر اورژانس 115

1.
2.
3.