loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

افراد در وضعيت هاي ناگوار يا تحت فشار به گونه هاي مختلف واكنش نشان مي دهند. شما در برخورد با شرايط دشوار و پر استرس تا چه حدي به اين نوع فعاليت ها مشغول مي شويد.

1.
2.
3.