loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

هشدار!

زمان پاسخگویی به این پرسشنامه منقضی شده است.

آزمون 1- لزوم آموزش کمک های اولیه

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.